ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำในหมู่บ้าน ได้รับงบประมาณปี ได้รับงบประมาณจาก
บ้านควน หมู่ที่ 11 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายสมศักดิ์ วิเศษสิงห์ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านพรุจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายภูมิ สมบัติ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
กะรน หมู่ที่ 1 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นางอรุณศรี กลั่นมา 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
โคกทราย หมู่ที่ 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายชัยชนะ แซ่อ๋อง 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
เขาน้อย หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายวิฑูรย์ มากหลาย 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
นาบอนใต้ หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายมานพ ปิยกิตติกุล 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นางสาวกานดา หาญพรหมมา 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นายธีรยุทธ หลิมปานนท์ 2558 กระทรวงมหาดไทย
บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ 2554 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านยา หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นายอำนวยพร สำเนียง 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นายสุริยน ปิติสุรีย์ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านลักกงษี หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายวิชิต รอดแก้ว 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายจรุง เถาจันทร์ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านในหาน หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายบุญสม พลรบ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบางม่าเหลา หมู่ที่5 ตำบลสาคู อำเภอถลางถลาง นายวิรัช หลาวหล้าง 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านสาคู หมู่ที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง นายวัชรธร กำลังเกื้อ 2557 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านตรอกม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลสาคู อำเภอถลาง นายสมพร ภูมิพล 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านหยิด หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง นายสมหมาย มีศักดิ์ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง นายสมพร แทนสกุล 2557 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง นายประจิต รอบรู้ 2559 จังหวัดภูเก็ต
บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง นายวินัย แซ่อิ๋ว 2553 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านหมากปรก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง นายบุญไพศาล บุญสพ 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านพารา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง นายจรัญ ท่อทิพย์ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง นายบัญชา สาลิกา 2552 จังหวัดภูเก็ต
บ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง นายโชคชัย สืบศักดิ์ 2555 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบางเทานอก หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นายกิตติวุฒ สมาน 2558 กระทรวงมหาดไทย
บ้านบางเทา หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นายเกชา เกราะเหล็ก 2556 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ 2558 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายนิคม ก่ออินทร์ 2558 กระทรวงมหาดไทย
บ้านพรุสมภาร หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายไกรสร พันธ์ทิพย์ 2559 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ 2554 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านผักฉีด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง นายวีระ ชาญเขต 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายอภิชาติ รัตนสิทธิ์ 2552 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านนาคา หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ นายอดุลย์ อิสลาม 2554 กระทรวงมหาดไทย
บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ นายกฤษณ์ สาริยา 2554 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ นายยุทธพงษ์ ยายี 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านนอกเล หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ นายวัฒนาพร เสน่ห์ 2559 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ นายอิสมาแอล ยมมุดี 2553 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ นายอนุชา เป็นสุข 2555 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านกู้กู ม.3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นายประเสรฺิฐ เรืองดำ 2554 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านเกาะโหลน ม.3 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นายมานิตย์ โยธารักษ์ 2560 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบางคณฑี ม.4 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นางดุจดาว ยุคุณธร 2553 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านห้าแยก ม.5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นายด้าหนาน ศรีมั่น 2558 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านใสยวน ม.7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นายกมลชัย ขวดแก้ว 2556 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านแหลมหิน ม.7 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นายวีระยุทธ คุ้มบ้าน 2553 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านเกาะแก้ว ม.4 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นางสาวดรุณี สัตมัน 2558 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านบ่อแร่ ม.6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายมนัส สามารถ 2552 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านชิดเชี่ยว ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายอนุชา เอกวานิช 2555 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านสะปำ ม.1 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นายเจษฎา แนบเนียร 2554 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านแหลมพันวา ม.8 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายสนธยา อุตสาหะ 2559 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านนากก ม.5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายเอกรินทร์ ลูกจันทร์ 2558 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านฉลอง ม.6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายปรีชา นาคดำ 2558 กรมการพัฒนาชุมชน
บ้านยอดเสน่ห่ ม.10 อ.เมืองภูเก็ต นายประทีป โสตะฉัตร์ 2558 กรมการพัฒนาชุมชน