บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต

นายนพณัช เพ็ญวรรณ
พัฒนากรงานที่รับผิดชอบประจำอำเภอ
กิตติวิทย์ จินตนุกูล
พัฒนากรงานที่รับผิดชอบประจำอำเภอ