บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต

วธัจริยา ศุทธางกูร
พัฒนากรงานที่รับผิดชอบประจำอำเภอ
นายนพณัช เพ็ญวรรณ
พัฒนากรงานที่รับผิดชอบประจำอำเภอ
กิตติวิทย์ จินตนุกูล
พัฒนากรงานที่รับผิดชอบประจำอำเภอ