ชื่อกลุ่มออมทรัพย์ ประธานกลุ่ม จำนวนลูกหนี้(คน) จำนวนลูกหนี้ทั้งสิ้น(บาท)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบ่อไทร หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง นายสอ ทัตติวงษ์ 109 คน 320,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอเอน หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง - 70 คน 1,724,561 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลิพอนพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง - 20 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง - 10 คน 323,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางม่าเหลา หมู่ที่ 5 ตำบลสาคู อำเถอถลาง - 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสาคู หมูที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง นายวัชรพล กำลังเกื้อ 21 คน 1,200,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตรอกม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลสาคู อำเภอถลาง โอภา จันทรึก 4 คน 40,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดินทราย หมูที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง - 85 คน 1,898,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นายพชรพล สาระโบก 42 คน 2,100,400 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเถอถลาง นายสมศักดิ์ พรหมชัย 4 คน 19,100 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นางสถวิล ทรงยศ 174 คน 3,427,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ 112 คน 1,738,557 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านพรุสมภาร หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง นายไกรสร พันทิพย์ 62 คน 1,240,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง นายขนาน แซ่ตัน 91 คน 6,523,000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเทานอก หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง - 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางเทา หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง นางอุไรวรรณ จำปาดะ 33 คน 430,700 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง นางปรีดา มุขประพันธ์ 18 คน 57,548 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง นายสนิท มาศเสมอ 200 คน 1,812,362 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยอดเสน่ห์ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายนพดล ฝ้ายเพ็ชร 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกทราย ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต - 16 คน 154000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต - 37 คน 771500 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไสยวน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นายกมลชัย ขวดแก้ว 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางคณฑี ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต นายยะโกบ บุญผล 140 คน 2400000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนกิ่งแก้วซอย 15 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นายโสภณ เมฆทน 100 คน 655000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนปลากะตักพัฒนา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นางสมบัติ สืบสำราญ 12 คน 264409 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะพานร่วมพูนผล 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต นายจรูญ ธาราร้ตนากุล 44 คน 803380 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนโหนทรายทอง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต นายธีระ พุ่มช่วย 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมพันวา ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายสนธยา อุตสาหะ 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชิดเชี่ยว ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต นายอนุชา เอกวานิช 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมหิน ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นางโสมฤดี หลักมั่น 35 คน 1219800 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวควน ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต - 31 คน 2320000 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต นายเจษฎา แนบเนียร 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวควน นางสาวลัดดา คาวิจิตร 0 คน 0 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางหวาน นายวรวุฒิ ยาดี 10 คน 45,550 บาท
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบางโรง นายอุสมาน หวังดี 105 คน 6,903,520 บาท