นายสุรชัย มุขพันธ์
เกษตรปลูกพืช | 2562
นางสมถวิล ทรงยศ
เกษตร ประมง | 2562
นางมลฤดี จักรทอง
แปรรูป:สุมนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 2562
นายมโน โภคาอนนท์
เกษตร:ผสมผสาน | 2562
นายชาลี การะเกด
แปรรูป ของใช้ ประดับ ตกแต่ง | 2562
นายพัฒชัย ชมชื่่ม
เกษตรปลูกพืช | 2562
นายเลิศฤทธิ์ วะสันต์
แปรรูป : อาหาร | 2562
นายเอกพันธ์ อยู่เย็น
เกษตรเลี้ยงสัตว์ | 2562
นางพิมพา ถิ่นชโลทร
งานฝีมือ (เพ้นท์ผ้า,เย็บ ปัก ถักร้อย) | 2562
นางสมนึก พงศ์านนท์
อาหารพื้นเมือง | 2562
นางณัฏฐ์หทัย งามสม
งานฝีมือ (เพ้นท์ผ้า,เย็บ ปัก ถักร้อย) | 2562
นางมณีรัตน์ ชิตเดชะ
งานฝีมือ (เพ้นท์ผ้า,เย็บ ปัก ถักร้อย) | 2562
นางสาวอารียา เอกชัย
ทำการเกษตร (ปลูกผักเหมียง) | 2562
นางปราณี แพทย์ขิม
สบู่-แชมพู สมุนไพร | 2562
นายพชรพล สาระโบก
ด้านก่อสร้าง | 2562
นางสมปอง พยัฆษา
สบู่-แชมพู สมุนไพร | 2562
นางสมศรี หลาวหล้าง
อาหารพื้นเมือง | 2562
นางวันเพ็ญ ผุดผ่อง
อาหารพื้นเมือง | 2562
นางสมหวัง เครืออินทร์
งานฝีมือ | 2562
นางจรีรัตน์ จำปาทอง
งานฝีมือ | 2562
นางอรทิพย์ กล้าหาญ
การทำขนมไทย | 2562
นางปัถยา เพ็ชรรัตน์
การทำขนมไทย | 2562
นายเสริฐ แก้วตะเคียน
การทำขนมเบเกอรี่ | 2562
นางสุวรรณี วงศ์เปรม
การทำขนมไทย | 2562
นางสมใจ บุตรโกบ
การทำผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม | 2562
นางแววดาว ชลเขตต์
การทำผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม | 2562
นางลักณา เฉลิมขวัญ
การตลาดออนไลน์ | 2562
นางสาวมะยุรี นารอยี
สอนบาติก-น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น | 2562
นายมาดี เครือยศ
การทำผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม | 2562
นายไพสิฐ อุทัชกุล
ด้านธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก | 2562
นายสุภโรจน์ ทรงยศ
ด้านเกษตรอินทรีย์ | 2562
นางสุรดา เอกศิลป์
แปรรูป : อาหาร | 2562
นายศีรินทร์ ภิญโญ
เกษตร:ผสมผสาน | 2562
นางกุสุมา วาจาสัตย์
แปรรูป : อาหาร | 2562
นางน้อย เจริญศรี
ศิลปะประดิษฐ์ | 2562
นางเจริญศรี เที่ยงตัน
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสาวสุภาวดี อ่อนรู้ที่
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสาวจันทร์ดี ชาญกล
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสังวร ธรรมสัตย์
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางจันทร์เพ็ญ ญาติสมบูรณ์
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางประทุมรัตน์ โตนด
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางรุ่งรัตน์ ชูวงศ์
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสาวทหัยรัตน์ วิพลชัย
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสาวรัชนี เทพทอง
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางอัญชลีพร รักชาติ
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสาวฝันใจ อุปปั้น
บริการ | 2562
นางปราณีย์ อุปปั้น
บริการ | 2562
นางจิตรภรณ์ ตามชู
บริการ | 2562
นางสาวขวัญใจ อุปปั้น
บริการ | 2562
นางอภิญญา บุญฤทธิ์
บริการ | 2562
นางปฏิบัติ สุวรรณ
เกษตร:ผสมผสาน | 2562
นางกมลศรี อิทธิพรชัย
เกษตร:ผสมผสาน | 2562
นางอรอุมา รัตนาวิน
เกษตร:ผสมผสาน | 2562
นางสุรีย์ คุณลักษณ์
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางพงศ์พิชญา พงศ์ภัคธัญธร
แปรรูป : อาหาร | 2562
นางสาวภิญญา รู้คุณ
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางสาวจำปา รู้คุณ
แปรรูป : ของใช้ ของประดับ ตกแต่ง | 2562
นางสาวลัยล่า ตะเหยบ
แปรรูป : ของใช้ ของประดับ ตกแต่ง | 2562
นางสาวเมตตา นนทรี
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
นางอุษา สุขประเสริฐ
แปรรูป:สุมนไพรที่ไม่ใช่อาหาร | 2562
นางสุณีย์ อุตสาหะ
แปรรูป : อาหาร | 2562
นายสมมารถ หาทรัพย์
ท่องเที่ยวชุมชน | 2562
นายสุรเดช สาลิกา
ท่องเที่ยวชุมชน | 2562
นางนวลจันทร์ สามารถ
แปรรูป : อาหาร | 2562
นายสนธยา อุตสาหะ
บริการ | 2562
น.ส.ปริศนา แรงกล้า
แปรรูป : ผ้า เครื่องแต่งกาย | 2562
น.ส.ศศิธร อินทำ
แปรรูป : อาหาร | 2562
นางอรพิน โชติพนัง
แปรรูป : อาหาร | 2562
นางน้ำวน พรมผัน
แปรรูป : เครื่องดื่ม | 2562
นางสุพิศ เนาว์ไพร
แปรรูป : ของใช้ ของประดับ ตกแต่ง | 2562