อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 กุมภาพันธ์ 2563 17:42 น.

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ ซิตี้ โฮเตล ภูเก็ต

นายธวัช  ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พบปะแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ได้ยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และดำเนินการส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (SEP : Way of Life) เพื่อสร้างกระแสการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหารูปแบบของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่หลากหลาย สามารถเป็นต้นแบบของการขยายผลเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอย่างทั่วถึง และขยายจำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

และการฝึกอบรมในวันนี้ขอให้แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่านได้นำหลักการ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มั่นคงและยั่งยืน ต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 กุมภาพันธ์ 2563 17:42 น.

พช.ภูเก็ต พร้อมลุยสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:37 น.

พช.ภูเก็ต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:24 น.