พช.ภูเก็ต พร้อมลุยสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:37 น.

✨4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น.  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 นายธวัช  ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน  โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่การมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบํารุงรักษา ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน และภาคีการพัฒนาอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังมีความสำคัญในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ของกลุ่มประชาชนภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ จนถึงผู้บริหารระดับสูง

          โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการเขียนบทคลิปวิดีโอ เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อวิดีโอ เทคนิคการเผยแพร่และการอัพโหลดวิดีโอ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และของกรมการพัฒนาชุมชน

          พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำให้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตทุกคน เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์องค์กร คิด ลงมือทำ และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน  โดยเน้นงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต งานตามนโยบายผู้บริหารกรม , จังหวัด

#WE❤️CD PHUKETข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

ท่องเที่ยวชุมชนหมู่ 4 บ้านไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

22 กันยายน 2563 08:22 น.

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

22 กันยายน 2563 07:57 น.

พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์

16 กันยายน 2563 11:10 น.