พช.ภูเก็ต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:24 น.

✨4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 นายธวัช  ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดหาระบบสื่อสารสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต  เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์กร การสืบค้นข้อมูลสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกคน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้หลักจริยธรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

18 กุมภาพันธ์ 2563 17:42 น.

พช.ภูเก็ต พร้อมลุยสร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:37 น.

พช.ภูเก็ต เน้นย้ำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

5 กุมภาพันธ์ 2563 15:24 น.