ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 11/2562

28 พฤศจิกายน 2562 14:24 น.

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนออนไลน์ เป็นข่าวเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และประชาสัมพันธ์เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2563 ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างช่องทางการตลาด เกิดการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดครั้งที่ 11/2562

28 พฤศจิกายน 2562 14:24 น.

ประธานการเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2563

15 พฤศจิกายน 2562 11:44 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการทอผ้า

5 พฤศจิกายน 2562 10:58 น.