ชื่อกองทุน ระดับกองทุน เงินกองทุน ประธาน ที่ตั้ง
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซีเต็กข่า 2 15,000 บาท นางแก้วตา ชัยราบ ชุมชนซีเต็กข่า 2 เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนโกมารภัจจ์ 15,000 บาท นายวิสุทธิ์ บุญช้าง ชุมชนโกมารภัจจ์ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซีเต็กข่า 1 8,000 บาท นายสังเกตุ วงศ์มา ชุมชนซีเต็กข่า 1 เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินชุมชนสุทัศน์ ซอย 2 8,000 บาท นายสุชนต์ แกล้วทนงค์ ชุมชนสุทัศน์ ซอย 2 เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสามัคคีสามกอง 8,000 บาท นายไพโรจน์ คีรีรักษ์ ชุมชนสามัคคีสามกอง เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กอทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนขุมน้ำนรหัส 8,000 บาท นางพะเยาว์ สุวะรักษ์ ชุมชนขุมน้ำนรหัส เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนแสนสุข 8,000 บาท นายชูศักดิ์ จอมบุญ ชุมชนแสนสุข เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 8,000 บาท นายบำรุง ประแจ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนร่วมน้ำใจ 8,000 บาท นายสำรวย แต้มทอง ชุมชนร่วมน้ำใจ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินหลังหอประชุม 8,000 บาท นายภาราดา เนียมสะอาด ชุมชนหลังหอประชุม เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหลังศาลากลาง 8,000 บาท นายจันทร์ หอมอ่อน ชุมชนหลังศาลากลาง เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านในทอน 8,000 บาท นายธนพงษ์ เกื้อหนุน บ้านในทอน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านในยาง 8,300 บาท นายคำนิตย์ จำปาทอง บ้านในยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหยิด 8,000 บาท นายสมหมาย มีศักดิ์ บ้านหยิด หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อไทร 8,000 บาท นายวรวิทย์ สีสาคูคาม บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านหาดสุรินทร์ 8,000 บาท นายชัยยงค์ จันทร์ทิพย์ บ้านหาดสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยา 8,000 บาท นายอำนวยพร สำเนียง บ้านยา หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางโจ 8,000 บาท นายสุริยน ปิติสุรีย์ บ้านบางโจ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเรือ 8,000 บาท นายเฉลิมชัย คลองงาม บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลิพอนบางกอก 8,000 บาท นายสมฤทธิ์ ไตรรัตน์ บ้านลิพอนบางกอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านท่ามะพร้าว 8,000 บาท นายวิชัย ไกรเทพ บ้านท่ามะพร้าว หมู่ที่ 10 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าครองชีพ 12,500 บาท นายนิคม ก่ออินทร์ บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านพรุสมภาร 8,000 บาท นายไกรสร พันธ์ทิพย์ บ้านพรุสมภาร หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเมืองใหม่ 11,000 บาท นายธาดา เครือพานิช บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเคียน 9,189 บาท นายไพสิฐ อุทัชกุล บ้านเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเขาน้อย 8,000 บาท นายเชาวลิต สมัครพงษ์ ชุมชนเขาน้อย เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนทรายทอง 8,000 บาท นายจักรกฤษณ์ จักราวุธิชัย ชุมชนทรายทอง เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนภักดี 8,000 บาท นางวลัยลักษณ์ รักสั้น ชุมชนภักดี เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินชุมชนน้ำตกกะทู้ 8,000 บาท นางณัฐชา พัฒน์การีย์ ชุมชนน้ำตกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเพชรล่อเหลียน 22,000 บาท นายจตุพงษ์ เพชรล่อเหลียน ชุมชนเพชรล่อเหลียน เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนเบ้ฮั้ว 8,000 บาท นายชาตรี ดวงแข ชุมชนเบ้ฮั้ว เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนตากแดด 8,000 บาท นางอำนวย เส้งหวัด ชุมชนตากแดด เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบางทอง 8,000 บาท นางรพีพรรณ รักเวช ชุมชนบางทอง เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนอิรวดี 22,320 บาท นายสุวิทย์ แซ่อิ้ว ชุมชนอิรวดี เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสี่กอ 8,000 บาท นางส้ออี้ จำสอง ชุมชนสี่กอ เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนกะทู้ 3 8,000 บาท นายโชคชัย ชีวเจริญกุล ชุมชนกะทู้ 3 เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเก็ตโฮ่ 8,000 บาท นางอารยา ไชยโยธิน ชุมชนบ้านเก็ตโฮ่ เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกะตะ 22,327 บาท นายคำเพชร พัฒกอ บ้านกะตะ หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกะรน 11,000 บาท นางสาวอรุณศรี กลั่นมา บ้านกะรน หมู่ที่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมพรหมเทพ 8,000 บาท นางสาวพะเยาว์ เพ็งแจ่ม บ้านแหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกโตนด 28,176 บาท นายก๊กใช่ แซ่อึ๋ง บ้านโคกโตนด หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบนสวน 8,000 บาท นายธนกฤต แก้วลิพร บ้านบนสวน หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านระเงง 8,000 บาท นายเกรียงศักดิ์ บ้านระเงง หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตีนเขา 8,000 บาท นายอุดม นกศรีแก้ว บ้านตีนเขา หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมชั่น 32,500 บาท นายสุเทพ เอนกธรรพินิจ บ้านแหลมชั่น หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหลักกงษี 8,000 บาท นายวิชิต รอดแก้ว บ้านหลักกงษี หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางชีเหล้า 10,500 บาท นายสังคม สินธ์ประดิษฐ์ บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะสิเหร่ 8,000 บาท นายไมตรี ดวงจันทร์ บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวควน 8,000 บาท นายวัฒนา ถิ่นเกาะแก้ว บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางเหนียว 8,000 บาท นายนิกร อินทรเจริญ บ้านบางเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางคณฑี 8,000 บาท นาดุจดาว ยุคุณธร บ้านบางคณฑี หมู่ที่ 4 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะโหลน 8,000 บาท นายมานิตย์ โยธารักษ์ บ้านเกาะโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหาดราไวย์ 8,000 บาท นายจรุง เถาจันทร์ บ้านหาดราไวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยอดเสน่ห์ 21,500 บาท นายประทีป โสตะฉัตร์ บ้านยอดเสน่ห์ หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านแหลมพันวา 8,000 บาท นายสนธยา อุตสาหะ บ้านแหลมพันวา หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อแร่ 22,500 บาท นายมนัส สามารถ บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกู้กู 8,000 บาท นายประเสริฐ เรือดำ บ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมหิน 8,000 บาท นายวีระยทธ คุ้มบ้าน บ้านแหลมหิน หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กอทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะแก้ว 8,000 บาท นางสาวดรุณี สัตมัน บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนชายวัด 8,000 บาท นายสมโภชน์ ทองหอม ชุมชนชายวัด เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านมอญ 8,000 บาท นายวิษณุ หยิดสัว ชุมชนบ้านมอญ เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนไสน้ำเย็น 8,000 บาท นายอาโน จำนงค์รักษ์ ชุมชนไสน้ำเย็น เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนกะหลิม 8,000 บาท นาวัชรี พันธุ์ฉลาด ชุมชนบ้านกะหลิม เทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนโคกมะขาม 8,000 บาท นายฉัตรชัย สาริกขพันธ์ ชุมชนโคกมะขาม เทศบางเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอ่าวกุ้ง 8,000 บาท นายประจิต รอบรู้ บ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดิบบ้านอ่าวปอ 8,000 บาท นายกิตติ จิตต์เกื้อ บ้านอ่าวปอ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะนาคา 8,000 บาท นายถาวร ท่อทิพย์ บ้านเกาะนาคา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านพารา 8,000 บาท นายจรัญ ท่อทิพย์ บ้านพารา หมู่ที่ 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านผักฉีด 8,000 บาท นายวีระ ชาญเขต บ้านผักฉีด หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซีเต็กข่า 10,000 บาท นางแก้วตา ชัยราบ ชุมชนซีเต็กข่า เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซอยต้นโพธิ์ 11,200 บาท นายสมบูรณ์ ดิลกมกรพงศ์ ชุมชนซอยต้นโพธิ์ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนแสนสุข 12,000 บาท นางวันดี แซ่ผ่าง ชุมชนแสนสุข เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชน 131 11,200 บาท นางอุไร พงศ์สว่าง ชุมชน 131 เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนซอยกอไผ่ 12,000 บาท นายเจริญ สาแล ชุมชนซอยกอไผ่ หมู่ที่ 8 เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดิบชุมชนหาดป่าตอง 11,200 บาท นางสาวจงรักษ์ อธิมุตติสรรค์ ชุมชนหาดป่าตอง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตอ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาน้อย 11,000 บาท นายชวลิต สมัครพงษ์ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 22 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางเจี้ยม 9,000 บาท นายภานุพงศ์ มหาสินธุ์ บ้านบางเจี้ยม หมู่ที่ 21 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปั๊กกั้วหลาว 12,000 บาท นางสุนันทินี วงศ์คำจันทร์ บ้านปั๊กกั้วหลาว หมู่ที่ 16 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนควนลิ้มซ่าน 11,000 บาท นายบุญรัตน์ พวงมะลิ บ้านควนลิ้มซ่าน หมู่ที่ 11 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกะทู้ 2 21,500 บาท นายศิริศักดิ์ แซ่ตัน บ้านกะทู้ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาคา 8,000 บาท นายอดุลย์ อิสลาม บ้านนาคา หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวควน 8,000 บาท นายกฤษ สาริยา บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกยาง 8,000 บาท นายยุทธพงศ์ ยายี บ้านโคกยาง หมู่ที่ 4 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนอกเล 8,000 บาท นายวัฒนาพร เสน่ห์ บ้านนอกเล หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหนือ 20 บาท นายสมาน ดุมลักษณ์ บ้านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางหวาน 8,000 บาท นายมนต์ชัย ยายี บ้านบางหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางม่าเหลา 8,000 บาท นายสนธยา หลาวหล้าง  บ้านบาม่าเหลา หมู่ที่ 5 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสาคู 15,701 บาท นายวัชรธร กำลังเกื้อ บ้านสาคู หมู่ที่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตรอกม่วง 30,855 บาท นายสมพร ภูมิพล บ้านตรอกม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแ่ม่ของแผ่นดินบ้านท่าฉัตรไชย 33,334 บาท นายสมพร แทนสกุล กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านไม้ขาว 21,680 บาท นายมาโนช สายทอ บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวนมะพร้าว 38,090 บาท นายโอลิน มะลิวรรณ บ้านสวนมะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหมากปรก 11,000 บาท นายวิโรจน์ มานะจิตต์ บ้านหมากปรก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางลา 8,000 บาท นายสมาน บำรุงนา บ้านบางลา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านยามู 8,000 บาท นายศุภชัย เพิ่มพูล บ้านยามู หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางโรง 60 บาท นายรอฉาด ท่อทิพย์ บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าคลอก 58 บาท นายโชคชัย สืบศักดิ์ บ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลายัน 9,320 บาท นายสุชาติ อยู่เย็น บ้านลายัน หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบาเทานอก 26,000 บาท นายกิตติวุฒิ สมาน บ้านเบางเทานอก หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าสัก 12,500 บาท นายพชรพล สาระโบก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กอทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางเทา 8,000 บาท นายเกชา เกราะเหล็ก บ้านบางเทา หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กอทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเชิงทะเล 8,000 บาท นายจิรยุทธิ์ จิรสุนทรกุล บ้านเชิงทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลิพอนหัวหาน-บ่อแร่ 27,081 บาท นายธวัชชัย ปิ่นชัยสิริ บ้านลิพอนหัวหาน-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่าหนิก 103 บาท นายธีระยุทร หลิมปานนท์ บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลิพอนใต้ 21,500 บาท นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุุนแม่ของแผ่นดินบ้านลิพอนเขาล้าน 21,500 บาท นายกิติศักดิ์ โสตรักษา บ้านลิพอนเขาล้าน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านควน 21,650 บาท นายบุญเจียม หลักเลิศ บ้านควน หมู่ที่ 11 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาใน 21,200 บาท นายสมชาย แซ่ต๋อง บ้านนาใน หมู่ที่ 7 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอน 112,000 บาท นายสิทธิชัย จันทวัฒน์ บ้านดอน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหรียง 11,000 บาท นายภูมิ สมบัติ บ้านเหรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแขนน 20,000 บาท นายอภิชาติ รัตนสิทธิ์ บ้านแขนน หมู่ที่ 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางลา 8,000 บาท นายวินัย ชิดเชี่ยว บ้านบางลา หมู่ที่ 3 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกะรน 11,000 บาท นายมนัส อุดมกิจวิบูลย์ บ้านกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใสยวน 13,200 บาท นายกมลชัย ขวดแก้ว บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นบ้านบ้านในหาน 8,000 บาท นายบุญสม พลรบ บ้านในหาน หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกทราย 8,000 บาท นายประสิทธิ์ เผือกเพชร บ้านโคกทราย หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวัดใหม่ 8,000 บาท นางพงศ์พิชญา พงศ์ภัคธัญธร บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กอทุนแม่ของแผ่นดินบ้านฉลอง 20,000 บาท นายปรีชา นาคดำ บ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนากก 21,570 บาท นายเผด็จ ลูกจันทร์ บ้านนากก หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาใหญ่ 8,000 บาท นายสนธยา รักษาทรัพย์ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าหล่าย 8,000 บาท นายอุดม แซ่เอียบ บ้านป่าหล่าย หมู่ที่
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาน้อย 8,000 บาท นายสุวรรณ ทรงคุณ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแครงบน 27,562 บาท นายไชยยศ สิงขรณ์ บ้านท่าแครงบน หมู่ที่ 9 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านอ่าวมะขาม 8,000 บาท นายอดุลย์ โพธิ์สีทม บ้านอ่าวมะขาว หมู่ที่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชิดเชี่ยว 13,000 บาท นายอนุชา เอกวานิช บ้านชิดเชี่ยว หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาบอนใต้ 8,000 บาท นายมานพ ปิยกิตติกุล บ้านนาบอนใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเรือใหม่ 22,327 บาท นายชาญชัย ตัณฑวชิรพันธ์ บ้านท่าเรือใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งคาพะเนียงแตก 13,500 บาท นายพิสุทธิ์ ตันมณี บ้านทุ่งคาพะเนียงแต่ก หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกู้กู 22,327 บาท นายประเสริฐ เรืองดำ บ้านกู้กู หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ขอแผ่นดินบ้านบางชีเหล้า 33,000 บาท นายเดชา เชื้อชิต บ้านบางชีเหล้า หมู่ที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะมะพร้าว 8,000 บาท นายยูโสบ ทอดทิ้ง บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวควน 8,000 บาท นายวัฒนา ถิ่นเกาะแก้ว บ้านหัวควน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางคู 8,000 บาท นางสาวจันทรัตน์ ชโลธร บ้านบางคู หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะปำ 8,000 บาท นายเจษฎา แนบเนียร บ้านสะปำ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต