แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต

แหลมพันวา ตำบลวิชิต
สะปำ ตำบลเกาะแก้ว
บ้านลิพอนใต้ ตำบลศรีสุนทร
ม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร
บ้านเคียน ตำบลเทพกระษัตรี
บางหวาน ตำบลกมลา
บางโรง ตำบลป่าคลอก
บางคณฑี ตำบลราไวย์
นาคา ตำบลกมลา
นอกเล ตำบลกมลา
ท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว