ชื่อศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประธานศูนย์ ที่ตั้ง
ศูนย์เรียนรู้บ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายปรีชา นาคดำ หมู่ที่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ศูนย์เรียนรู้บ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง นายวินัย แซ่อิ๋ว หมู่ที่ 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
ศูนย์เรียนรู้บ้านหยิด หมู่ที่ 7 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง นายสมหมาย มีศักดิ์ หมู่ที่ 7 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
ศูนย์เรียนรู้บ้านหมากปรก หมู่ที่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง นายบุญไพศาล บุญสพ หมู่ที่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง
ศูนย์เรียนรู้บ้านในหาน หมู่ที่ 1 ตำบล ราไวย์ นายบุญสม พลรบ หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางหวาน นายอนุชา เป็นสุข หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต