ชื่อศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประธาน เงินทุน(บาท) จำนวนกลุ่มที่เข้าร่วม
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางโรง นายเสบ เกิดทรัพย์ 2,000,000 บาท 3
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางเทา นายเกชา เกราะเหล็ก 2,200,000 บาท 4
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ 2,300,000 บาท 3
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางคณฑี นายสังวาลย์ เหมวัน 2,000,000 บาท 3
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางหวาน นายวรวุฒิ ยาดี 2,000,000 บาท 3